II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
– doświadczenia po latach

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Katedra Pedagogiki Ogólnej,

Urząd Miasta Krakowa
Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

zapraszają

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 (wtorek), w godz. 9.30 – 18.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych ¾, Sala Obrad

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w czerwcu 2010 roku i w całości była poświęcona doświadczeniom budowania systemu wsparcia dla niepełnosprawnych studentów. Uznaliśmy, że po czterech latach warto - w ogólnopolskim gronie -spotkać się ponownie, aby podzielić się nowymi doświadczeniami, wymienić dobre praktyki w zakresie pracy ze studentami z niepełnosprawnościami, a nade wszystko poszerzyć obszar naszych rozważań.
Konferencja odbędzie się w ramach VIII Krakowskich Dni Integracji - corocznej imprezy organizowanej przez krakowskie biura ds. osób niepełnosprawnych. Tematem przewodnim KDI jest szeroko rozumiana integracja oraz zwiększenie świadomości środowiska akademickiego na temat niepełnosprawności. Dni Integracji mają wymiar edukacyjny, informacyjny oraz służą nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy całym środowiskiem akademickim, w tym ze studentami z niepełnosprawnościami. W trakcie przedsięwzięcia można wziąć udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach, happeningach, wystawach, zawodach sportowych itp.
Mając świadomość dynamicznego rozwoju systemu wsparcia studentów i absolwentów niepełnosprawnych w ostatnich latach, zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi praktycznymi rozwiązaniami w trakcie Konferencji. Prosimy także o prezentację swoich koncepcji badawczych oraz wyników badań. Przedstawione przez Państwa referaty zapewne staną się źródłem inspiracji do podejmowania nowych rozwiązań w pracy ze studentami niepełnosprawnymi i szerzej - niepełnosprawnymi absolwentami w pełni uczestniczącymi w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
– doświadczenia po latach

W toku konferencji chcielibyśmy poruszyć między innymi następujące tematy:
1) Aspekt moralno-etyczny kształcenia osób niepełnosprawnych na poziome wyższym,
2) Przygotowanie nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych do pracy/współpracy ze studentami niepełnosprawnymi
3) Kondycja psycho-fizyczna osób niepełnosprawnych i jej wpływ na decyzje
edukacyjno – zawodowe ,
4) System wsparcia osób niepełnosprawnych na uczelniach, między innymi:
- kształcenie w zakresie języków obcych,
- zajęcia sportowe (WF)
- wsparcie specjalistyczne (psychologiczne, tłumacze języka migowego, asystenci, itp.)
- integracja ze środowiskiem akademickim,
- infrastruktura - wyposażenie uczelni w sprzęt ułatwiający studiowanie
- bariery mentalne, architektoniczne, itp.,
- dostępność informacji i adaptacja materiałów dydaktycznych
5) Rodzina jako znaczący czynnik wsparcia osób niepełnosprawnych; osoby
z niepełnosprawnościami w różnych rolach społecznych
6) Organizacje pozarządowe i ich rola w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami
7) Środowisko rówieśnicze jako społeczna grupa wsparcia ON,
8) Studenci i absolwenci niepełnosprawni na rynku pracy,
9) Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.
W powyższych zakresach tematycznych planowane są obrady plenarne
i obrady w sekcjach.
Serdecznie zapraszamy także Studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami do podzielenia się osobistymi doświadczeniami.

Terminarz konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać (zgodnie z załączonym poniżej formularzem) w terminie do 28.02.2015 na adres organizatorów:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Ul. Franciszkańska 1/202 D, 31-002 Kraków z dopiskiem „KONFERENCJA STUDENT II” lub elektronicznie na adres: bon@upjp2.edu.pl

Koszt uczestnictwa w Konferencji (z publikacją tekstu w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji) wraz z wyżywieniem (przerwa kawowa, obiad) wynosi 150 zł. Koszt uczestnictwa Studentów, oraz koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje o konferencji zostaną przesłane osobom zainteresowanym udziałem w komunikacie nr 2, w pierwszej połowie marca 2015.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i czekamy na Państwa
zgłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

W imieniu organizatorów
Katarzyna Kutek-Sładek

Komitet naukowy:
Dr hab. Janina Filek, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Beata Szluz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Małgorzata Duda – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Paweł Paweł Prüfer, prof. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim
Prof. dr hab. Janusz Mastalski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych

Komitet Organizacyjny:
Katarzyna Kutek-Sładek – 509 59 41 46 , katarzyna.sladek@upjp2.edu.pl,
Monika Piega – 533 28 12 83, monika.piega@upjp2.edu.pl

Więcej informacji pod adresem http://www.upjp2.edu.pl/?q=biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/aktualności