W skrócie

o Nazwa naszej organizacji: Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami

o Adres siedziby: 30-018 Kraków, Aleja Słowackiego 48

o Numer NIP Stowarzyszenia: 677 17 25 342

o Numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000209392

o Numer REGON Stowarzyszenia: 001 307 545

o Numer konta bankowego w Pekao SA: 73 1240 4650 1111 0000 5150 9828

 

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami(w skrócie PSON) powstało z oddolnej inicjatywy uczestników ogólnopolskiej konferencji osób niepełnosprawnych, która odbyła się w październiku 1986 roku w Krakowie.

PSON jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, działającą:

  • na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz opiekunów, bez względu na rodzaj posiadanej dysfunkcji i przedział wiekowy, nie kierując się przynależnością do Stowarzyszenia;

  • w zakresie szeroko pojętej profilaktyki powstawania niepełnosprawności w różnych dziedzinach życia.

Osobowość prawną i rejestrację Stowarzyszenie PSON otrzymało w dniu 4 lipca 1988 roku, aktualnie figuruje w krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod nr SKF "D" 55.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Delegatów PSON, który uchwala węzłowe zadania programowe na czteroletnią kadencję, oraz wybiera jego władze naczelne między innymi Zarząd Główny, który zbiera się na swych posiedzeniach dwa razy do roku w celu nakreślenia zadań  wynikających z programu działania.

Między posiedzeniami Zarządu Głównego realizację statutowych zadań Stowarzyszenia PSON zapewnia jego Prezydium, które obraduje średnio raz na dwa miesiące. Ogniwami terenowymi są koła oraz tworzące się delegatury rejonowe lub regionalne.

Całością prac administracyjno-organizacyjnych zajmuje się biuro PSON, pod kierownictwem Prezes Zarządu Katarzyny Kutek-Sładek, która posiada statutowe pełnomocnictwo w zakresie podejmowania decyzji, co umożliwia odpowiednią operatywność Stowarzyszenia.

 

Zarząd Główny wyłoniony na Walnym Zjeździe Członków dnia 20 marca 2021 roku:

1. Prezes Zarządu – dr Katarzyna Kutek-Sładek

2. Wiceprezes - skarbnik: mgr inż. Tomasz Król

3. Wiceprezes - sekretarz: dr Monika Pyrczak - Piega

 

Statut Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami


Nazwa Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami
Zarząd Główny z siedzibą w Krakowie

Adres siedziby:
Aleja Słowackiego 48, 30-018 Kraków

Adres dla korespondencji:

os. Piastów 45/1, 31 - 625 Kraków

Cele Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, działającą:

·         na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów, bez względu na rodzaj posiadanej dysfunkcji i przedział wiekowy, nie kierując się przynależnością do Stowarzyszenia;

·         w zakresie szeroko pojętej profilaktyki powstawania niepełnosprawności w różnych dziedzinach życia.

 

Do głównych celów Stowarzyszenia można zaliczyć:

I. ODDZIAŁYWANIE NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

II. INSPIROWANIE I ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

 

III. POPULARYZOWANIE I ORGANIZOWANIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

IV. INSPIROWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W ORGANIZACJI RÓŻNYCH FORM EDUKACJI

 

V. ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

 

VI. WSPIERANIE I ROZWÓJ POSTĘPU TECHNICZNEGO

 

VII. INICJOWANIE I POPULARYZOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

 

VIII. INSPIROWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W ORGANIZACJI KULTURY I SZTUKI

 

IX. ORGANIZACJA I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

 

X. POGŁĘBIANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

XI. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY

XII. ODCZYTY I KONFERENCJE