SZANOWNI PAŃSTWO! 

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Krakowie zaprasza w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 17.30 w terminie pierwszym lub o godzinie 18.00 w terminie drugim do uczestnictwa w NADZWYCZAJNYM IX a WYBORCZYM WALNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad

2) omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 (sekretarz ZG PSON) 

3) omówienie i zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2016 (skarbnik ZG PSON) omówienie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z omówieniem, za rok 2016 (skarbnik ZG PSON) 

4) zapoznanie się z protokołem Głównej Komisji Rewizyjnej PSON za rok 2016

5) zatwierdzenie zmian w statucie PSON

6) wniosek Zarządu Głównego PSON o skrócenie kadencji Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

7) wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów na czas trwania części wyborczej

8) omówienie i zatwierdzenie spraw proceduralnych obrad; wybór sposobu głosowania i powołanie komisji skrutacyjnej

9) udzielenie absolutorium ustępującym władzom

10) zgłaszanie kandydatów i wybór Prezesa Zarządu Głównego

11) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 

12) wybory

13) Informacja o powyborczym składzie Zarządu

14) sprawy organizacyjne i wniesione

15) zamknięcie Walnego Zjazdu Delegatów PSON

Z uwagi na wagę omawianych zagadnień Zarząd Stowarzyszenia prosi o niezawodne i punktualne przybycie na obrady Zjazdu. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem 503845587.